Sabtu, 2 April 2011

Dakwah Dalam Menangani Isu-Isu Sosial di Kalangan Remaja

Ab. Halim bin Tamuri & Khadijah Abdul Razak

Abstrak

Dakwah adalah satu program yang terancang dan boleh membawa kepada pengamalan dan penghayatan Islam dalam diri seseorang individu. Dalam Islam, dakwah adalah satu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap orang Islam sama ada secara individu atau secara kolektif. Dalam menangani isu gejala sosial di kalangan remaja masa kini, peranan pendakwah adalah amat penting untuk membuktikan bahawa Islam mampu dan boleh menyelesaikan pelbagai masalah sosial yang melanda negara kita. Penumpuan utama kertas ini adalah untuk melihat peranan dakwah dalam menangani gelaja sosial di kalangan umat Islam. Kertas ini mencadangkan agak setiap pendakwah mempunyai pelbagai kemahiran yang sesuai dengan perkembangan semasa. Antaranya ialah kemahiran dan pendekatan, pengetahuan dalam bidang psikologi dan kemahiran komunikasi.


Pendahuluan

Secara umumnya, masyarakat telah mengetahui tentang gejala sosial atau masalah masalah keruntuhan akhlak yang sedang wujud di kalangan umat Islam di negara ini.Walaupun gejala sosial ini juga wujud di kalangan masyarakat bukan Islam, tetapi apa yang lebih menonjol ialah permasalahan di kalangan umat Islam. Permasalahan ini tidak boleh dikesampingkan begitu sahaja dan perlu dihadapi dan ditangani oleh masyarakat Islam dengan penuh hikmah dan bijaksana. Peranan setiap individu Muslim adalah sangat penting dalam menangani isu gejala sosial dan tugas ini adalah tanggungjawab dakwah yang perlu dilaksanakan bersama. Umumnya, gejala sosial ini boleh berlaku akibat dari kesalahfahaman, ketidakfahaman, kejahilan dan keangkuhan terhadap perintah Allah SWT dan Rasullullah saw.

Di samping itu, faktor-faktor persekitaran juga turut memberikan sumbangan terhadap gejala sosial yang berlaku. Tugas untuk membetulkan semula keadaan ini adalah satu tuntutan Islam dan ia selaras dengan perutusan Rasulullah saw yang membawa risalah dakwah Islam bagi membimbing umat manusia ke arah kebenaran. Maka, kertas kerja ini akan cuba membicarakan peranan setiap Muslim sebagai pendakwah khususnya dalam menanggani masalah gejala sosial yang sedang berlaku. Kertas ini sebenarnya adalah satu usaha kesinambungan dari beberapa kertas kerja, laporan kajian dan penyelidikan-penyelidikan yang telah dijalankan oleh ramai ilmuan sebelum ini.

Gejala Sosial Di Kalangan Umat Islam: Satu Analisa Ringkas

Gejala sosial boleh kita huraikan sebagai satu keadaan atau cara hidup yang berlaku di dalam sesuatu masyarakat yang mana ia bertentangan atau berlawanan dengan ciri-ciri atau nilai budaya dan juga nilai-nilai keagamaan sesebuah masyarakat. Permasalahan ini wujud apabila suasana yang tidak bermoral dan berakhlak wujud dalam pelbagai aspek kehidupan dan dalam lapisan masyarakat bermula dari hubungan dan pergaulan dalam keluarga, masyarakat hinggalah kepada aspek kepercayaan dan pegangan hidup. Gejala sosial tidak terbatas kepada satu golongan atau lapisan masyarakat sahaja, tetapi ia berlaku di semua peringkat masyarakat, yang muda, tua, kaya, miskin, berpendidikan tinggi, tiada pendidikan, berpendidikan agama, kurang pendidikan agama, rakyat, pemerintah, ketua dan pekerja.

Aktiviti-aktiviti gejala sosial yang dilakukan oleh mereka itu bertentangan dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah saw serta nilai-nilai ketimuran. Gejala sosial yang berlaku di kalangan umat Islam pada masa kini tidak hanya tertumpu kepada remaja sahaja malahan turut melibatkan orang dewasa. Antara contoh-contoh adalah seperti berikut :

a) Remaja – ponteng sekolah, melawan guru, membuli pelajar, gangsterisme, dadah, pil dan ubat khayal, VCD lucah, seks bebas (bohsia, bohjan, homoseksual, hetroseksual dan lesbian), lepak, vandalisme, rogol, mencabul kehormatan, lari dari rumah, sumbang mahram, rokok, minum arak, mencuri, khalwat, mengunjungi kelab malam, disko dan karaoke, budaya dan muzik liar, dan pergaulan bebas.

b) Dewasa – mendera anak dan isteri, dadah, berjudi, minum arak, seks bebas, sumbang mahram, mencabul kehormatan, rogol, mencuri, menipu, pukul, buang bayi, melacur, khalwat, mengunjungi kelab malam, disko dan karaoke, menyimpan perempuan atau lelaki simpanan, pergaulan bebas, bersekedudukan, dan rasuah.

Di kalangan remaja, masalah lepak adalah faktor yang memudahkan lagi mereka terlibat dengan pelbagai lagi jenis gejala sosial. Kajian-kajian menunjukkan antara kesan-kesan negatif daripada amalan budaya melepak ialah meningkatkan salah laku pelajar, meningkatkan kadar jenayah, menambah kes remaja lari dari rumah, menggalakkan remaja terlibat dengan penyalahgunaan dadah, menggalakkan seks bebas, menjejaskan prestasi akademik dan juga merosakkan sistem kekeluargaan.

Terdapat beberapa faktor utama menyumbangkan kepada gejala sosial berlaku di kalangan masyarakat Islam iaitu:

Faktor Perkembangan Diri

Faktor semulajadi perkembangan diri khususnya di kalangan remaja turut mempengaruhi berlaku gejala sosial. Kita seharusnya mengetahui dan mengkaji kenapa masalah sosial ini terus berlaku di kalangan remaja. Menurut ahli psikologi barat, zaman remaja adalah satu tempoh yang sangat kritikal dalam perkembangan diri kerana zaman ini dikenali zaman yang penuh dengan cabaran dan tekanan “storming period”. Pada zaman ini mereka sering mencuba dan perlakuan mereka kadangkala mencetuskan konflik sosial dan anti sosial.

Dengan itu mereka berpandangan remaja seharusnya diberi kebebasan bagi memastikan mereka dalam mendalami dan mencari pengalaman sesuai dengan perkembangan diri mereka (Eggen & Kauchak 1997; Zanden 2000). Ada juga pandang ahli psikologi barat yang mengatakan bahawa kematangan seorang individu akan berlaku selepas mereka melakukan hubungan seks pertama (Leffert & Peterson 1995). Kefahaman barat sebegini turut menjadi faktor penyumbang kepada gejala sosial yang berlaku sekarang ini.

Di dalam Islam, zaman remaja adalah satu masa yang sangat penting kerana pada waktu tersebut mereka telah mula ditaklifkan dengan hukum-hukum Islam. Remaja Muslim tidak boleh disamakan dengan remaja barat. Maka, para remaja Islam perlu disosialisasikan dengan nilai-nilai ketimuran dan juga akhlak Islam. Mereka perlu diberikan pengetahuan dan juga maklumat bagi memastikan mereka mempunyai perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelektual yang mantap yang boleh membezakan perlakuan yang halal atau haram.

Pendekatan positif dan suasana kondusif perlu diwujudkan agar mereka dapat menerima maklumat dan pendidikan dengan lebih berkesan. Ciri-ciri semulajadi perkembangan kendiri remaja tidak boleh dipersalahkan dan aspek ini seharusnya diarahkan ke arah yang baik dan positif.

Pengaruh Rakan Sebaya

Kajian menunjukkan bahawa rakan sebaya adalah faktor utama yang boleh mempengaruhi remaja dari melakukan kebaikan malah boleh mempengaruhi mereka melakukan perkara-perkara negatif, kemaksiatan dan kemungkaran (Rathus 1988; Bradley&Dubinsky 1994; Bee 1995; Ab. Halim Tamuri 2000). Malahan pengaruh rakan juga boleh mempengaruhi orang dewasa terjerumus ke lembah maksiat. Rakan sebaya kini telah banyak mengambil tugas yang disepatutnya dimainkan oleh keluarga. Kajian-kajian banyak membuktikan bahawa remaja mudah untuk melakukan sesuatu perkara selepas menerima `nasihat’ dari rakan-rakan sebaya mereka. Ini bergantung kepada jenis rakan sebaya mereka jika mereka mendapat rakan yang baik maka mereka akan terarah kepada kebaikan dan begitu juga sebaliknya.

Kelemahan-Kelemahan Dalam Sistem Pendidikan

Kepincangan yang wujud dalam sistem pendidikan juga turut menjadi faktor berlakunya gejala sosial. Sebagai contoh, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor (2000) telah mengenalpasti beberapa faktor sekolah yang menyebabkan salah laku pelajar:

guru garang

guru menghadiri mesyuarat dan hal-hal lain di luar sekolah

lokasi/persekitaran sekolah yang tidak menggalakkan

terdapatnya kelas-kelas terapung

teknik P&P guru yang membosankan

bilangan murid yang terlalu ramai dalam satu kelas

bilangan waktu mengajar guru yang terlalu banyak

pertukaran guru

peraturan sekolah terlalu ketat

guru memegang berbagai-bagai jawatan di sekolah

kekurangan guru-guru kaunseling yang terlatih

tugas displin diserah kepada guru disiplin sahaja


Hubungan yang tegang antara pentadbir-guru-murid mewujudkan suasana dan iklim yang tidak sihat di sekolah tersebut. Keadaan ini akan mengurangkan motivasi pelajar dan seterusnya menggalakkan berlakunya salah laku pelajar yang berterusan. Maka, hubungan antara guru dan murid perlu dipertingkatkan untuk memahami dan seterusnya mengurangkan masalah di kalangan pelajar-pelajar. Program-program yang dilaksanakan di sekolah seharusnya dapat menarik minat pelajar dan memberikan keseimbangan dari aspek akademik dan pembangunan diri. Sikap sebahagian pentadbir sekolah dan guru-guru yang hanya menumpukan kepada kecemerlangan akademik semata-mata harus diperbetulkan. Aspek pembangunan insan dan penerapan nilai harus diberikan perhatian bagi melahirkan pelajar yang cemerlang dan bersahsiah tinggi. Namun begitu, berdasarkan kajian yang dijalankan (rujuk Jadual 1), masih ramai guru yang tidak dapat menerapkan nilai-nilai murni semasa P&P (Ab. Halim Tamuri 2000).

Jadual 1 : Kekerapan pengajaran/penerapan nilai dalam P&P KBSM


Sikap Negatif Orang Dewasa

Hashim Abdullah (1996) telah mengkritik sikap orang dewasa kerana merekalah sebenarnya yang mencari penyebab gelaja sosial berlaku khususnya di kalangan remaja. Dalam aspek peminuman arak di kalangan remaja beberapa soalan telah diutarakan iaitu:

-Di mana mereka mendapat bekalan arak?

-Siapa yang menjualnya?

-Siapa yang membekal dan mengedar?

-Siapa yang membuka kilang arak?

Begitu juga dengan masalah perjudian, konsert hiburan, kelab-kelab malam, disko yang menjadi bunga dan asas maksiat, siapakah yang menganjurkannya, tuan punya premis dan siapakah yang memberi kelulusan? Adakah remaja sendiri? Orang dewasa seharusnya menjadi contoh yang baik kepada remaja dan tidak sepatutnya membuka kelab malam, kedai judi dan ekor, menganjur konsert dan funfair dan apa juga bentuk pesta-pestaan yang dilarang oleh Islam. Mengapa kita terus menyalahkan remaja bila berlaku gejala sosial sedangkan orang dewasa yang tidak bertanggungjawab yang menjadi punca utamanya. Orang dewasa seperti ini adalah warganegara yang tidak bertanggungjawab dan hanya mementingkan kekayaan dan keuntungan diri sendiri tanpa memikir kesan dan akibat jangka masa panjang dari perbuatan yang mereka lakukan kepada generasi muda negara. Contoh lain pula ialah rasuah yang dilakukan oleh orang dewasa di dalam masyarakat, pemimpin dan ketua yang tidak bertanggungjawab.

Keadaan ini ditambah dengan kurangnya aktiviti-aktiviti yang menarik yang dianjurkan oleh persatuan atau pertubuhan belia. Banyak persatuan belia yang hidup segan mati tak mahu dan ditadbir dengan tradisional management. Di tambah pula dengan kewujudan ramai pimpinan belia yang berumur lebih dari 30 tahun dan malahan terdapat pertubuhan belia yang dipimpin oleh belia yang hampir pencen. Tentunya, cita rasa kepimpinan belia seperti bertentangan dengan kemahuan belia masa kini. Kita seharusnya bersimpati dengan generasi muda masa kini kerana mereka telah dilahirkan dalam suasana yang penuh dengan cabaran dan dugaan yang kita sendiri belum tentu akan mampu untuk mengatasinya jika kita dilahirkan di zaman ini juga. Jangan terlalu mudah untuk menuding jari kepada remaja atau generasi ke atas masalah yang berlaku sedangkan masalah itu berpunca dari kelemahan dan kesalahan yang dilakukan oleh generasi dewasa.

Kelemahan Sistem Kawalan Sosial

Sikap tidak ambil peduli oleh ahli masyarakat turut menjadi faktor berlakunya masalah sosial di negara kita. Dalam masyarakat tradisi, setiap anggota masyarakat menjadi ‘mata’ dan ibu bapa kepada anak-anak muda. Sikap tolong menolong dan saling kenal mengenali serta mengambil berat telah mewujudkan sistem kawalan sosial yang kukuh. Namun wujudnya sikap individualistik dan materialistik menjadikan sistem kawalan sosial kita menjadi semakin lemah. Kehidupan di apartment, kondominium mewah, rumah pangsa dan rumah berpagar menjadikan keadaan ini semakin lemah ditambah pula dengan kesibukan bekerja. Fungsi masjid dan surau juga semakin longgar dengan kekurangan jemaah. Sistem ini perlu dipulihkan semula dengan mengimarahkan surau dan masjid dan menjadikan institusi-instutisi ini sebagai pusat ibadah dan sosial.

Konsep “jangan jaga tepi kain orang” perlu ditafsir dan diberi penjelasan semula kepada masyarakat agar mereka boleh berfungsi sebagai ahli-ahli masyarakat yang prihatin dengan masalah dan keadaan masyarakat di sekitarnya. Dapatan kajian dibawah menunjukkan bahawa peranan jiran dalam memberikan nasihat kepada generasi muda amat membimbangkan di mana 28.9% dari responden mengatakan mereka tidak pernah menerima nasihat daripada jiran mereka dan 54.3% menyatakan mereka jarang-jarang menerima nasihat daripada jiran tetangga mereka.

Jadual 2: Kekerapan memberi nasihat


Keluarga Yang Tidak Berfungsi

Kajian telah banyak menunjukkan bahawa ibu bapa/penjaga mempunyai yang penting dalam perkembangan seseorang remaja. Kajian yang dijalankan oleh Fariza Md. Sham (1998) telah menunjukkan bahawa corak tingkah laku keibubapaan adalah paling penting dan berkesan bagi perkembangan psikologi remaja Muslim. Beliau menegaskan bahawa sikap ibubapa terhadap remaja harus dinyatakan dalam tingkah laku yang dapat dipersepsi dan diinterpretasi oleh remaja sebagai sumber maklumat dalam pembentukan akhlak dan nilai peribadi yang berasaskan kepada Islam. Kajian oleh Norhaslinda Ahmad (1999) juga mendapati bahawa perpecahan atau perpisahan keluarga adalah faktor utama yang mendorong remaja melakukan kesalahan juvana. Dengan kata lain, ada keluarga yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Remaja yang kurang mendapat tumpuan dari ibu bapa akan mengalami kekosongan jiwa dan tidak mempunyai tempat pergantungan yang sebenar.

Sehubungan dengan itu, kita harus mengenal pasti apakah yang dikatakan sebagai keluarga yang tidak berfungsi. Mohd Amin (1998) telah menggariskan lima ciri keluarga yang tidak berfungsi:

Perjalanan keluarga yang menyeleweng dari matlamat hidup berkeluarga

Gagal menjalankan tugas keibu bapaan

Suasana kekeluargaan yang tidak selesa

Setiap ahli keluarga mempunyai masalah

Gejala psikologi dapat dilihat


Persekitaran Yang Menggalakkan Maksiat Dan Jenayah

Kewujudan pusat rekreasi dan taman-taman bunga adalah untuk tujuan berehat, berkelah dan program kemasyarakatan. Namun begitu, kemudahan awam ini telah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab sebagai pusat maksiat. Tempat peranginan yang sunyi serta kondominium yang eksklusif disalahgunakan untuk tempat maksiat tanpa gangguan dari masyarakat luar dan pihak berkuasa. Jenayah seperti merompak dan merogol juga mudah berlaku di kawasan seperti ini jika kurang pengawasan dari orang ramai dan pihak yang berkuasa. Kemunculan pusat hiburan, kompleks membeli belah di bandar dan kotaraya telah memberikan peluang yang sangat luas kepada para remaja untuk melepak, berpeleseran, dating dan membuang masa. Ini ditambah dengan konsert-konsert yang dianjurkan oleh pusat-pusat membeli belah bagi menarik pelanggan. Bagi memburukkan situasi, terdapat pihak tertentu menganjurkan funfair, dan konsert-konsert mega. Malah kebanjiran bahan-bahan negatif dari majalah hiburan (dari dalam atau luar negeri), suratkhabar hiburan, VCD,TV, radio serta internet telah menimbulkan masalah yang begitu serius kepada perkembangan sahsiah remaja masa kini. Remaja dan orang dewasa mudah terjebak, mencuba dan menggalakkan mereka terjerumus ke lembah maksiat disebabkan pendedahan mereka kepada bahan-bahan lucah. Kesibukan keluarga menyebabkan mereka tidak dapat memberikan tumpuan kepada pendidikan anak-anak dan membiarkan anak-anak mereka secara bebas menonton TV, VCD dan melayari laman-laman web tanpa pemantauan, bimbingan dan tunjuk ajar daripada ibu bapa.

Peranan Pendakwah Dalam Menangani Gejala Sosial

Dalam menangani gejala sosial yang berlaku di dalam masyarakat, peranan setiap individu Muslim adalah amat penting. Maka, kefahaman terhadap konsep dan pelaksanaan dakwah adalah amat diperlukan. Perkembangan negatif yang melibatkan remaja dan orang dewasa Muslim perlu ditangani dengan lebih serius dan bijaksana. Kelambatan dalam memberikan perhatian kepada mereka boleh merosakkan masa hadapan negara. Perlaksanaan undang-undang yang ada pada masa kini tidak akan mampu menyelesaikan masalah sosial yang berlaku kerana kesalahan yang diperuntukkan dalam Enakmen Pentadbiran Undangundang Islam adalah terlalu kecil berbanding dengan jenis kesalahan-kesalahan dalam Islam (Mohd Daud Bakar 1995).

Maka, peranan pendakwah adalah amat penting dalam memberikan kesedaran kepadamasyarakat tentang ajaran Islam dan pelaksanaannya dalam kehidupan seharian. Konsep Tauhid perlu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan individu Muslim. Metode dan pendekatan perlu dipelbagaikan bagi memaksimum keberkesanan dakwah. Peranan pendakwah dalam menangani gejala sosial boleh dilihat dari beberapa aspek seperti berikut:

Kemahiran Dan Pendekatan

Dakwah merupakan suatu proses yang berterusan dengan matlamat untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia menuju ke jalan Allah, dan secara berperingkat mengarah kepada kehidupan yang Islami. Suatu proses berterusan memerlukan perancangan dan pendekatan yang sistematik yang boleh dilaksanakan dan dinilai secara terus-menerus agar ia dapat mengubah tingkah laku mad’u sesuai dengan matlamat yang telah dirumus (Syamsul Bahri 2003).

Sebagaimana yang telah difahami, pendekatan secara hikmah dan nasihat yang baik dan bijaksana adalah amat penting dalam menjalankan tugas dakwah, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda. Bagi mendekati mereka, kita harus menggunakan strategi yang berhemah dengan penuh kasih sayang dan sopan santun. Mad’u perlu melihat pendakwah sebagai individu yang boleh diajak berbincang dan dipercayai. Dengan itu, mereka dapat meluahkan perasaan mereka tanpa wujud rasa segan dan malu. Tugas kita menyampaikan dengan cara yang terbaik dan bukan memaksa dengan keras dan berhujah sehingga menimbulkan kemarahan dan ketegangan antara da’i dan mad’unya. Metode kita harus dapat membawa mesej dakwah yang dapat memberikan keuntungan.

Ramai remaja Muslim yang melakukan kesalahan disebabkan kejahilan atau disebabkan pengaruh luaran. Seharusnya kita perlu bijak untuk memilih pendekatan yang paling baik dan sesuai terhadap mad’u bagi memastikan mereka memahami ajaran Islam itu sendiri. Mad’u yang menjadi sasaran dakwah tidak boleh dianggap sebagai individu yang statik dan tidak berkembang. Oleh itu, dakwah tidak boleh diarahkan hanya kepada penyampaian ceramah dalam pengertian yang sempit dan berkisar kepada perkara-perkara bersifat ibadah semata-mata. Setting masyarakat masa kini dengan pelbagai corak dan keadaannya perlu dianalisis bagi mendapatkan input dalam rangka penyempurnaan serta menentukan kemahiran dan pendekatan dakwah yang efektif.

Sirah Nabawiyyah adalah contoh yang terbaik yang perlu kita ikuti. Persoalannya sejauhmanakah kefahaman dan penghayatan terhadap konsep hikmah ini? Apakah benar dan tepat kefahaman kita terhadap konsep hikmah? Atau hikmah yang kita fahami itu sememangnya hikmah atau pun sebaliknya. Maka, setiap pendakwah perlu mempunyai kemahiran atau metode dakwah yang berasaskan kepada Firman Allah dalam Surah Al-Nahl:125

Maksudnya: Serulah (manusia hai Muhammad) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan mau’izah (nasihat) yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.

Selain itu pendakwah perlu mencari role model kepada setiap individu Muslim kerana kebanyakan remaja kini tidak mempunyai role model yang baik. Ibu bapa kadangkala tidak dilihat sebagai role model disebabkan kekurangan dan kelemahan yang ada pada ibu bapa sendiri. Organisasi dakwah perlu memperbanyakkan lagi forum, perbincangan serta usrah dan juga Islamic peer-group counseling, yang boleh menarik minat ahli masyarakat yang bermasalah.

Pendakwah perlu menjadi sebuah pohon yang rendang bagi melindungi individu yang bermasalah dalam masyarakat. Metode ceramah kadangkala kurang berkesan kerana mesej yang disampaikan kurang sesuai dengan tahap ilmu pendengar serta tidak wujud interaksi dua hala antara mereka. Pada pandangan Syamsul Bahri (2003), dakwah sering disalahertikan sebagai suatu pesanan yang datang dari luar. Oleh itu, pendekatan dakwah lebih diwarnai dengan pendekatan interventif dan da’i pula meletakkan diri mereka sebagai orang asing yang tidak berkait langsung dengan apa yang dirasakan dan diperlukan oleh masyarakat sebagai mad’unya.

Selain itu, metode tradisional penyampaian ilmu yang sering digunakan pada masa kini perlu disepadukan dan disesuaikan dengan pemikiran generasi muda. Kajian mendapati pendekatan yang tidak formal seperti sukan, khidmat atau perkhemahan lebih menarik minat golongan remaja berbanding orientasi dakwah berbentuk ceramah dalam pengertian yang sempit.

Fungsi dan peranan institusi masjid perlu dimaksimakan dan ia dapat memenuhi minat dan kegemaran remaja yang sememangnya fobia dengan masjid. Fizikal, tataatur dan persekitaran masjid seharusnya dapat merangsang kehadiran remaja. Kemudahan kemasyarakatan perlu dipertingkatkan lagi bagi memenuhi hasrat dan kesesuaian generasi muda masa kini.

Pendakwah juga harus mempunyai kemahiran dalam penggunaan alat-alat komunikasi terkini terutama komputer. Mereka harus berkemahiran dalam melayari lamanlaman web dan membina laman web mereka sendiri. Laman-laman web on-line untuk kaunseling Islam perlu ditambah dan penggunaannya perlu dipopularkan.


Pengetahuan Dalam Bidang Psikologi

Pendakwah juga perlu mempunyai kemahiran psikologi kerana perkembangan seseorang individu banyak dipengaruhi oleh perkembangan sosio-budaya, sosio-ekonomi, psiko-sosial, kognitif, moral dan latar belakang keagamaan. Tentunya kita tidak boleh mengambil secara total idea atau pandangan dari barat seperti Kholberg, Ericsson dan Piaget akan tetapi boleh dijadikan maklumat tambahan dan perbandingan kepada perdakwah. Ini disebabkan wujud sebahagian ahli masyarakat kita menerima secara total, secara sedar atau tidak sedar, pandangan-pandangan barat tanpa menyesuaikan dengan suasana dan biah masyarakat kita.

Seharusnya, pendakwah merujuk kepada metodologi pendidikan dan psikologi yang telah diasaskan oleh Rasulullah saw yang kemudiannya dikembangkan oleh al-Farabi, Ibnu Sina, Abu Hassan Al-Mawardi, Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun (Hassan Langgung 1981).

Tujuan utama dakwah ialah untuk memberikan bimbingan kepada manusia untuk mendapat keredhaan Allah SWT. Tentunya dakwah memerlukan metode yang berkesan kerana ia melibatkan aspek perkembangan jiwa, hati dan perasaan. Ab Aziz (1999) telah merumuskan pandangan Al-Qardawi bahawa antara ilmu yang paling berguna untuk seorang da’i ialah ilmu psikologi kerana ia:

Menerangkan tanda-tanda dan hasil-hasil yang berfaedah kepada iman dan penghayatan agama seseorang.

Menolong untuk memahami dalil-dalil agama dan tafsir-tafsir yang sesuai dengan akal semasa.

Boleh menambahkan maklumat untuk memahami rahsia hukum syarak yang boleh membawa penambahan iman.

Menolong pendakwah memahami jiwa sasaran, penumpuan sasaran dan cara mempengaruhi jiwa mereka dengan lebih mudah.

Pendakwah yang mempunyai ilmu psikologi akan mendapat kelebihan kerana ilmu psikologi membantu seorang da’i mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perkembanganseseorang individu khususnya yang berkaitan dengan perubahan sikap dan personaliti. Di samping itu, pendakwah juga akan dapat menganalisa proses, pendekatan dan keberkesanan dakwah yang disampaikan.

Kemahiran Interaksi Dan Komuniskasi

Proses dakwah boleh dihubungkaitkan dengan proses pendidikan yang memerlukan interaksi yang berkesan antara da’i dan mad’u. Malah, untuk menjadi lebih efektif lagi, dakwah boleh dihubungkaitkan dengan kemahiran bimbingan dan kaunseling. Dalam dakwah, kemahiran interaksi adalah penting bagi memaksimumkan keberkesanan dakwah yang diberikan. Dalam kaunseling, suasana yang membolehkan seseorang merasa bebas, tidak tertekan dan bertanggunjawab terhadap diri sendiri dikenali sebagai suasana teraputik. Dr. Zuria Mahmud dan Salleh Amat dari Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (2000) telah memperkenalkan model interaksi teraputik dalam pendidikan. Pendekatan ini boleh disesuaikan dan diaplikasikan dalam proses menyampaikan dakwah. Dalam dakwah, langkah-langkah interaksi teraputik boleh disesuaikan seperti berikut:

Langkah 1 – Membina Hubungan. Dalam langkah pertama ini, pendakwah berusaha mewujudkan suasana kondusif yang membolehkan interaksi dengan mad’u. Beberapa kemahiran perlu dilaksanakan iaitu:

Ekspektasi yang sihat – pendakwah perlu mengenali latar belakang da’i sebelum beliau menyampaikan mesejnya

Membina imej yang kongruen – pendakwah perlu mempamerkan imej diri sebagai insan yang boleh dicontohi melalui tingkah laku lisan dan bukan lisan

Membina peraturan – Pendakwah perlu memberi kefahaman adab-adab, nilai-nilai akhlak serta batasan-batasan halal dan haram dalam komunikasi dan hubungan.

Langkah 2 – Mengenali Masalah. Pendakwah cuba mengenal pasti permasalahan yang dihadapi oleh mad’u. Kemahiran yang perlu ialah:

Soalan yang boleh dijawab – Memberikan peluang kepada mad’u menerangkan masalah yang dihadapi

Mesej saya – Pendakwah memberikan pandang beliau

Mesej anda – Memahami yang apa yang tersirat dalam diri mad’u dan cuba membantu beliau

Langkah 3 – Mencari Penyelesaian. Mencari beberapa alternatif dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Masalah yang timbul mungkin tidak dapat diselesaikan dengan satu cara sahaja. Ini boleh mengajak mad`u berfikir tentang cara menyelesaikan masalahnya. Dua kemahiran boleh dilakukan:

Apa yang kita mahu – Pendakwah menerangkan apakah hasrat atau harapan yang mahu dilihat oleh beliau.

Apa yang kita boleh buat – Pendakwah akan bertanya langkah-langkah seterusnya untuk memperbaiki masalah atau meningkat keadaan

Langkah 4 – Pelaksanaan. Mad`u melaksanakan apa yang telah diperbincangkan antara mereka.

Langkah 5 – Penilaian. Ia dilakukan untuk menilai sejauh manakah keberkesanan kaedah, pendekatan dan proses dakwah yang dijalankan.

Interaksi teraputik dapat meningkatkan lagi keberkesanan proses dakwah khususnya di kalangan remaja dan belia kerana mereka diberi peluang untuk berkongsi pandangan dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Mereka tidak akan merasa diketepikan malah dihargai oleh masyarakat. Adalah lebih baik lagi jika setiap ibu dan bapa dapat didedahkan kemahiran-kemahiran ini bagi memantapkan lagi pengurusan kekeluargaan mereka. Pendekatan bimbingan dan kaunseling dapat digunakan dalam dakwah kerana apa juga bentuk pendekatan boleh digunakan dalam dakwah asalkan tidak bercanggah dengansyarak.

Di dalam era globalisasi, di samping peperangan fizikal, kita turut menyaksikan pertembungan dan pertempuran ideologi dan pemikiran yang memerlukan pelbagai bentuk strategi. Strategi yang digunakan tentunya berbeza antara satu zaman dengan zaman yang lain dan sesuai dengan perkembangan semasa. Pengalaman yang telah dilalui oleh generasi terdahulu seharusnya dijadikan panduan dan iktibar oleh para pendakwah di dalam melaksanakan tugas mereka.


Penutup

Gejala sosial yang melanda masyarakat Islam masa kini perlu ditanggani dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Keberkesanan dakwah berkait rapat dengan pelbagai faktor antaranya psikologi manusia. Pengetahuan tentang perkembangan manusia akan dapat membantu dan memudahkan lagi para da’i dalam menyampaikan mesejnya. Pendakwah perlu memainkan peranan dalam menghapuskan gejala sosial atau sekurang-kurang mengurangkan gejala sosial yang berlaku di kalangan umat Islam. Metodologi dan kemahiran para pendakwah adalah amat penting dalam usaha menyampaikan Islam kepada masyarakat. Di samping itu, penyelidikan-penyelidikan perlu diperbanyakkan untuk memastikan pendakwah mendapat maklumat yang tepat dan tidak bergantung kepada maklumat secondary atau andaian-andaian tanpa sebarang sokongan atau fakta tepat. Kini sudah tiba masanya pakejpakej dakwah disusun dengan mengambil kira sasaran dakwah mengikut stratafikasi mad’u sama ada berasaskan usia, tahap pendidikan, sosio ekonomi dan juga persekitaran sosial.

Para pendakwah perlu mempunyai kemahiran serta pengetahuan yang terkini bagi memaksimumkan keberkesanan dakwah yang dilaksanakan. Pendakwah perlu juga memberikan kesedaran kepada masyarakat bahawa tugas dakwah adalah tugas yang perlu dilaksanakan secara kolektif kerana mereka adalah saling lengkap melengkapi. Setiap lapisan pemimpin dan ahli masyarakat harus diberi kefahaman tentang peranan mereka untuk mencegah gejala sosial di dalam masyarakat. Mereka perlu melihat tanggungjawab ini sebagai tugas dakwah dan amanah dari Allah SWT. Di samping itu, fungsi yang dimainkan oleh masyarakat harus mendapat sokongan yang sepenuhnya daripada semua pihak khususnya daripada pihak pemerintah.


Bibliografi

Al-Qur’an al Karim

Ab. Aziz Mohd Zin, 1999.Psikologi Dakwah. Kuala Lumpur: JAKIM

Ab. Halim Tamuri, 2000. “Pengetahuan Akhlak di kalangan Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah”, Tesis PhD, University of Birmingham.

Abdullah Muhammad Zain et al. 1997. (pnyt), Prinsip dan Kaedah Dakwah dalam Arus Pembangunan Malaysia. Bangi: UKM.

Abi `Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansar al-Qurtubi, t.th.al-Jami’ li-Ahkam al-Qur’an, 20 vols,: t.tp.: Dar al-Kitab al-`Arab.

Abul A`la al- Maududi, 1981.Towards understanding Islam, Singapura: Pustaka Nasional.

Abd. Karim Zaydan, 1976.Usul al-Da`wah. Alexandaria: Dar Umar ibn al-Khattab.

Bee, H. 1995. The developing child. New York: HarperCollins.

Berhanuddin Abdullah, 1997. `Amal Jama`ie dalam organisasi dakwah, Terengganu: Zabib Enterprise.

Bradley, J dan Dubinsky, H. 1994.Understanding 15-17 year olds, London: Rosendale Press.

Eggan, Paul and Kauchak. 1997. Educational Psychology, New Jersey: Prentice Hall.

Fariza Md. Sham. 1998. “Corak tingkah laku keibu bapaan dan perkembangan psikologi remaja Muslim”, al-Maw`izah, Jun pp. 57-68.

Fatimah Daud, 1996, “Apa Peranan Jabatan Agama Islam”, Dakwah, September pp. 16-18.

Leffert, N. dan Petersen, A. C. 1995. “Patterns of development during adolescence” in Rutter, Michael and Smith, David J.(eds.). Psychosocial disorders in young people, New York: Academia Europaea, pp. 67-103.

Mohd Amin H.A. Shariff, 1998.Perkembangan remaja pandangan, pemahaman dan interpretasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

Mohd Daud Bakar, 1995, “Undang-undang Bukan Jalan Penyelesaian”, Dakwah, Disember pp. 24-27

Mudasir Rosder, 1996, “Pengukuhan dan pemantapan Iman”, al-Maw`izah, Jun pp. 1-14.

Norhaslinda Ahmad, 1999. “Broken family is the major factor that leads teenagers to juvenile deliquency”, Latihan Ilmiah Fakulti Pendidikan, UKM.

Rathus, Spencer A., 1988.Understanding Child Development, New York: Holt Rinehart and Winston.


7 ulasan:

  1. 61. Dengan minimal deposit hanya 15.000 rupiah anda juga berkesempatan meraih hadiah +/- 60.000.000 dengan sistem random ( siapa saja berkesempatan dapat ) karena mencari agen poker yang jujur, bersih dan bertanggung jawab seperti http://qqkartu.com/ sangatlah susah. segera daftarkan akun anda sekarang juga untuk mencoba beberapa permainan unggulan seperti bandar ceme, ceme keliling, capsa susun, live poker, dll.

    BalasPadam
  2. izinkan saya jadikan penulisan ini sabagai bahan rujukan saya. terima kasih

    BalasPadam